Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Blisko 35 mln zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów

23 listopada 2023

Stypendium wyniesie minimum 6 tys. zł za rok szkolny

Otrzyma je minimum 4 tys. zdolnych uczniów z rodzin w trudnej sytuacji i z niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkół kształcenia ogólnego w Podlaskiem. Ponad 31 mln zł pochodzić będzie z funduszy europejskich, reszta zostanie pokryta z budżetu województwa. Taką decyzję podjął zarząd województwa na posiedzeniu w czwartek, 23 listopada.

– To przedsięwzięcie priorytetowe, które ujęliśmy zarówno w nowym programie regionalnym, jak i Kontrakcie Programowym dla Województwa Podlaskiego. Jego celem jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów. Dzięki wsparciu finansowemu młodzi, zdolni ludzie, którzy ze względu na sytuację materialną, zdrowotną czy rodzinną napotykają na trudności, będą mogli rozwijać swoje pasje i talenty – powiedział marszałek Artur Kosicki.

„Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” – bo tak nazywa się ten projekt – będzie realizowany przez cztery lata, do końca 2027 r.

Co najmniej 6 tys. zł

Zgodnie z projektem regulaminu udzielania stypendiów, będą one przyznawane przez zarząd województwa. Kwota ma być wypłacana jednorazowo w wys. nie mniej niż 6 tys. zł za okres 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym.

O stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej, z klas:

  • V-VIII szkół podstawowych,
  • I-IV liceów ogólnokształcących,
  • V-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
  • I-IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
  • I-V liceów sztuk plastycznych
  • i klas II-IX ogólnokształcących szkół baletowych z obszaru województwa podlaskiego.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest spełnienie jednego z dwóch warunków: uzyskanie w roku szkolnym, poprzedzającym rok przyznawania stypendium, średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75 (w szkole podstawowej) oraz 4,5 (w liceum ogólnokształcącym) oraz posiadanie tytułu finalisty lub laureata konkursu, olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego albo tytułu finalisty lub laureata szczebla co najmniej międzynarodowego czy ogólnopolskiego.

Zadecydują radni

Dodatkowe punkty będą przyznawane m.in. za: orzeczenie o niepełnosprawności, wychowywanie się w rodzinie wielodzietnej, pieczy zastępczej, pod opieką tylko jednego rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszkanie na terenach wiejskich.

Projekt regulaminu zostanie teraz skierowany pod obrady sejmiku województwa.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Opublikował: Małgorzata Sawicka

23 listopada 2023

Powrót na początek strony