Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wojewódzki Urząd Pracy szkoli swoich potencjalnych beneficjentów

8 września 2023

Wojewódzki Urząd Pracy szkoli swoich potencjalnych beneficjentów / WUP

Spotkanie informacyjne poświęcone trwającemu obecnie naborowi w trybie konkurencyjnym, w którym można pozyskać środki unijne na rozwój kadr regionalnej gospodarki, zorganizował w piątkowe przedpołudnie (8.09) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (WUP). Jego zasadniczym celem jest wspieranie równego dostępu do rynku pracy poprzez wykorzystanie funduszy na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych.

Dofinansowanie otrzymają autorzy najwyżej ocenionych projektów, które można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS

Omówiono również regulamin prowadzonego naboru, przedstawiono krok po kroku instrukcję wypełniania wniosku oraz zapoznano osoby przybyłe na spotkanie z obowiązkami informacyjno-promocyjnymi, które będą musieli wypełniać wszyscy wyłonieni beneficjenci.

– To pierwszy nabór w trybie konkurencyjnym ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Całkowity budżet konkursu to aż 10 milionów złotych. Te pieniądze trafią do podmiotów, które będą realizowały działania na terenie województwa podlaskiego. Zwyciężą oczywiście najlepsi projektodawcy – powiedziała Urszula Jabłońska, wicedyrektor WUP.

– Jako Instytucja Pośrednicząca, realizujemy politykę Zarządu Województwa Podlaskiego, na czele z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Arturem Kosickim, któremu, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, udało się pozyskać zdecydowanie więcej środków niż w poprzedniej perspektywie 2014-2020. Teraz mamy już pierwsze efekty właściwe prowadzonej polityki gospodarczej na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego przez jego samorząd. Jednym z przykładów jest to, że w nawet w naszych naborach możemy zaoferować beneficjentom i uczestnikom ich projektów zdecydowanie większe środki – powiedział nam Tomasz Szeweluk, dyrektor WUP.

Wsparcie psychologiczne oraz organizacja warsztatów rozwoju zawodowego i osobistego motywujących kobiety do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, oraz pozwalających na nabycie przez nie kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy, w tym w zakresie autoprezentacji oraz kreowania własnego wizerunku – to przykładowe działania, na które można otrzymać pieniądze w przedmiotowym naborze. Ponadto, wyłonieni beneficjenci będą mogli przeznaczyć pozyskane środki na aktywizację zawodową osób (rodziców, opiekunów prawnych) wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18. roku życia.

– Szczegółowy Opis Priorytetów przewiduje także realizację programów z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz realizację projektów popularyzujących rozwiązania w zakresie równego podziału obowiązków opiekuńczych i wychowawczych nad dziećmi oraz opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wśród mężczyzn i kobiet – dodała wicedyrektor WUP Urszula Jabłońska.

Ze wspomnianych 10 mln złotych, 40 proc. zostanie przeznaczone na objęcie wsparciem osób zamieszkujących subregion białostocki, 32 proc. - subregion łomżyński, a 28 proc. - suwalski. Wkład własny wynosi minimum 5 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się kompendium wiedzy, z którego warto korzystać. Można tam znaleźć regulamin naboru, napisaną przystępnym językiem instrukcję wypełniania wniosku, systematykę kryteriów wyboru projektów, dokumenty umożliwiające opracowanie szczegółowego budżetu oraz stosowne oświadczenia, które należy załączyć do wniosku.

Nabór potrwa do 25 września br. Rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

źródło: WUP
oprac.: Monika Pańko

Opublikował: Anna Augustynowicz

8 września 2023

Powrót na początek strony