Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

1,3 mln zł na realizację zadań publicznych w sferze kultury. Nabór w terminie 2–23 stycznia br.

17 stycznia 2024

Dotacje zostaną rozdzielone w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez zarząd województwa. Obejmuje on zadania publiczne w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Celem konkursu jest realizacja projektów o wysokiej randze artystycznej, posiadających wysoki potencjał promocyjny, dzięki któremu przedsięwzięcia te mogą stać się markami kulturalnymi województwa podlaskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na zadania dotyczące:

  • realizacji festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • realizacji zadań w zakresie edukacji kulturalnej mieszkańców województwa podlaskiego, w tym edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych oraz edukacji senioralnej i międzypokoleniowej, poprzez realizację, szkoleń, seminariów, warsztatów,
  • realizacji zadań w zakresie animacji przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne,
  • wydawania niekomercyjnych opracowań, wydawnictw książkowych, literackich upowszechniających kulturę, historię lub tradycję,
  • realizacji zadań o zasięgu ponadlokalnym i wojewódzkim mających na celu ochronę polskości, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowych,
  • prowadzenia szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, których celem jest pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej.

Zadania publiczne zlecone w ramach otwartego konkursu ofert będą realizowane od  01 kwietnia do 31 grudnia br.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załącznikach poniżej.

Paulina Tołcz
red.: Małgorzata Sawicka

Opublikował: Paulina Dulewicz

17 stycznia 2024

Powrót na początek strony