Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

6 maja 2024

Tartanowa bieżnia

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.1), w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udziela się dotacji z budżetu
Województwa Podlaskiego podmiotom określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz podmiotów, którym odmówiono przyznania dotacji określa załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Przekazanie dotacji, o których mowa w § 1 ust.1 nastąpi na podstawie odrębnych
umów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu
i Turystyki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Publikujący: Dawid Korpacz

6 maja 2024

Powrót na początek strony