Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PMKL

28 października 2022

Drewniany budynek dworu z Bobry Wielkiej.

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (siedziba instytucji mieści się przy ul. Leśnej 7, 16-010 Wasilków).

Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 1 stycznia 2023 r. , a przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 31 marca 2023 r.

***

Uchwała Nr 299/5570/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm. ) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości oraz pracownikom instytucji kultury informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Treść informacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, podlega zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz na jego stronie internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej organizatora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego oraz w siedzibach: Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i Zarządu Województwa Podlaskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Publikujący: Anna Augustynowicz

28 października 2022

Powrót na początek strony