Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

LI sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego 24 kwietnia, godz. 13.

24 kwietnia 2023

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski poinformował, że najbliższe obrady zaplanowano na 24 kwietnia (poniedziałek). Odbędą się one w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1), w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala Nr 115). Początek obrad o godz. 13.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z L sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039. /Druk Nr 991/.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na 2023. /Druk Nr 1000/.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. /Druk Nr 992/.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. /Druk Nr 936/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. /Druk Nr 937/.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Orla z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Orla do potrzeb osób z niepełnosprawnością”. /Druk Nr 966/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego”. /Druk Nr 967/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mońki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością”. /Druk Nr 968/.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie koparko-ładowarki. /Druk Nr 963/.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janów na dofinansowanie budowy budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białousy. /Druk Nr 964/.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szumowo na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja oraz ul. Przemysłowej w m. Szumowo”. /Druk Nr 995/.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śniadowo na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Śniadowie”. /Druk Nr 996/.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i budowa kotłowni gazowych w 5 budynkach użyteczności publicznej”. /Druk Nr 997/.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szepietowo na dofinansowanie inwestycji „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Szepietowo Podleśne”. /Druk Nr 998/.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny na dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej”. /Druk Nr 999/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki na budowę sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie. /Druk Nr 969/.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża na budowę utwardzonego pobocza i chodnika w ciągu ul. Łomżyńskiej w miejscowości Stare Kupiski. /Druk Nr 970/.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bakałarzewo na budowę ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakałarzewie. /Druk Nr 971/.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czyże na przebudowę dróg gminnych Osówka – Kojły i Kuraszewo – Rzepiska. /Druk Nr 972/.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raczki na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek – Etap III”. /Druk Nr 973/.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przerośl na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl. /Druk Nr 974/.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sejny na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Mieście Sejny. /Druk Nr 975/.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zambrów na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrowskiej w Zambrowie. /Druk Nr 976/.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków na budowę remizy w Dąbrówkach w Gminie Wasilków – etap I. /Druk Nr 977/.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jasionówka na zakup busa na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu na potrzeby realizacji z zakresu pomocy społecznej. /Druk Nr 978/.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Klukowo na przebudowę drogi gminnej Nr 108068B w miejscowości Wyszonki – Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec. /Druk Nr 979/.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suraż na remont drogi gminnej Nr 106636B w miejscowości Doktorce, gmina Suraż. /Druk Nr 980/.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Narewka na rozbudowę drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe – odcinek B. /Druk Nr 981/.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasnopol na przebudowę drogi gminnej Nr 102070B w miejscowości Krasne. /Druk Nr 982/.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piątnica na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej we wsi Budy Mikołajka. /Druk Nr 983/.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie Mazowieckie na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. /Druk Nr 984/.

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Narew na przebudowę drogi gminnej we wsi Makówka gm. Narew nr ewidencyjny 107137B. /Druk Nr 985/.

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stawiski na przebudowę drogi gminnej w Stawiskach. /Druk Nr 986/.

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hajnówka na modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka. /Druk Nr 987/.

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turośl na przebudowę i modernizację dróg gminnych. /Druk Nr 988/.

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach”. /Druk Nr 938/.

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Knyszyn z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie”. /Druk Nr 939/.

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokółka z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja przebudowa i remont budynku krytej pływalni w Sokółce”. /Druk Nr 940/.

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kulesze Kościelne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne”. /Druk Nr 941/.

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czeremcha z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej”. /Druk Nr 942/.

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sejny z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przedszkola - zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach”. /Druk Nr 943/.

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy”. /Druk Nr 944/.

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim”. /Druk Nr 945/.

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Michałowo z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przedszkola pasywnego w Michałowie”. /Druk Nr 946/.

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Giby z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowego autobusu szkolnego do dowozu uczniów z terenu gminy Giby”./Druk Nr 947/.

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Zespołu Szkół w Grodzisku”. /Druk Nr 962/.

50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak na dofinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak” /Druk Nr 951/.

51. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. /Druk Nr 948/.

52. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze. /Druk Nr 949/.

53. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Juchnowiec Kościelny. /Druk Nr 950/.

54. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczuczyn. /Druk Nr 952/.

55. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaki Kościelne. /Druk Nr 953/.

56. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Puńsk. /Druk Nr 954/.

57. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goniądz. /Druk Nr 955/.

58. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchowola. /Druk Nr 956/.

59. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Korycin. /Druk Nr 957/.

60. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne. /Druk Nr 958/.

61. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Płaska. /Druk Nr 959/.

62. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „EKOROWER – ALTERNATYWA DLA SAMOCHODU”. /Druk Nr 960/.

63. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Siemiatycze z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach”. /Druk Nr 961/.

64. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej w zakresie transplantacji wśród lokalnej społeczności. /Druk Nr 994/.

65. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 989/.

66. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji doraźnej do spraw pomocy Ukraińcom. /Druk Nr 990/.

67. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. :

a) w Białymstoku /Druk Nr 930/,
b) w Łomży /Druk Nr 929/,
c) w Suwałkach /Druk Nr 934/.

68. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych w II półroczu 2022 r. /Druk Nr 965/.

69. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 23 marca 2023 r. /Druk Nr 935/.

70. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 27 marca 2023 roku.

71. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 993/.

72. Wolne wnioski, informacje.

73. Zamknięcie sesji.

Link do projektów uchwał znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWP.

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Krzysztof Duszyński

Opublikował: Małgorzata Sawicka

24 kwietnia 2023

Powrót na początek strony