Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

LII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - 29 maja o godz. 13

29 maja 2023

srzech mężczyzn za stołem konferencyjnym

Obrady sejmiku / fot.: Krzysztof Duszyński

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski poinformował, że najbliższe obrady odbędą się 29 maja (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1). Początek obrad o godz. 13.
 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039. /Druk Nr 1010/.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. /Druk Nr 1011/.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Podlaskie z Miastem Białystok umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 o salę gimnastyczną i zaplecze wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”. /Druk Nr 1005/.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku poprzez zmianę siedziby. /Druk Nr 1003/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków wynagrodzenia egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1009/.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. /Druk Nr 1012/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie nadania statutu Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. /Druk Nr 1014/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”. /Druk Nr 1008/.

12. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 21 kwietnia 2023 r. /Druk Nr 1004/.

13. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie prawomocnego orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie obrachunkowej w Białymstoku.

14. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 24 kwietnia 2023 roku.

15. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1013/.

16. Wolne wnioski, informacje.

17. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWP.

 

zaproszenie na sesje sejmiku - informacje zawarte na stronie

zaproszenie na sesje sejmiku str. 2- informacje zawarte na stronie

Opublikował: Małgorzata Sawicka

29 maja 2023

Powrót na początek strony