Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Misja gospodarcza na Litwie - trwa nabór

30 marca 2023

Misja gospodarcza na Litwie-nabór

Do udziału w misji Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. Rekrutacja trwa do 6 kwietnia do godz.23.59.

 Celem misji zagranicznej jest:

 • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynkach krajów nadbałtyckich,
 • wsparcie podlaskich przedsiębiorców w nawiązaniu i rozwijaniu relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,
 • prezentacja walorów gospodarczych województwa podlaskiego jako dobrego miejsca do inwestowania i wymiany handlowej

Misja gospodarcza skierowana jest do przedsiębiorców z sektora spożywczego, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.

Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

 • koszt przejazdu do/z miejsca docelowego misji,
 • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
 • koszty ubezpieczenia,
 • koszty organizacji seminarium biznesowego oraz spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi zgodnie z programem misji,
 • koszt lunchu, kolacji biznesowej zgodnie z programem misji,
 • koszt lokalnych transferów (transportu lokalnego) w miejscu docelowym – zgodnie z programem misji.

Udział w zagranicznej misji gospodarczej jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 • Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8
 • Rozpoczęcie rekrutacji – misja na Litwie: 27 marca 2023 r., godz. 8:00.
 • Zakończenie rekrutacji – misja na Litwie: 4 kwietnia 2023 r., godz. 23:59.

Warunki zgłoszenia:
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl.

Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

Karolina Cruz Rodriguez, tel. 85 66 54 870, e-mail: karolina.cruz@podlaskie.eu
Anna Otapowicz, tel. 85 66 54 987, e-mail: anna.otapowicz@podlaskie.eu
Agnieszka Wirkowska-Godlewska, tel. 85 66 54 987, e-mail: agnieszka.wirkowska@podlaskie.eu 

źródło: Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP
oprac.: Aneta Kursa

Publikujący: Aneta Kursa

30 marca 2023

Powrót na początek strony