Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Projekt „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”

15 grudnia 2023

Województwo Podlaskie realizuje Projekt nr FEPD.08.01-IZ.00-0008/23-00 pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia.

Celem głównym projektu jest stworzenie na obszarze całego województwa równych szans edukacyjnych min. 4000 uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami uczących się w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z obszaru woj. podlaskiego w okresie od grudnia 2023 r. do grudnia 2027 r. 

Główne działania projektowe to:

  • rekrutacja stypendystów i weryfikacja wniosków o przyznanie stypendiów,
  • wypłata stypendiów,
  • uroczyste wręczenie stypendiów podczas gali stypendialnej.

Grupa docelowa:

Wsparcie skierowane będzie do uczniów/uczennic zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statucie społeczno- ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie ogólne, tj. uczących się w szkołach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego z obszaru województwa podlaskiego.

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej
31 339 606,09 zł i stanowiącej nie więcej niż 90 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:

1) płatność ze środków europejskich w kwocie 29 598 516,86 zł,

2) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 741 089,23 zł.

Całkowita wartość Projektu wynosi 34 821 784,55 zł.

FEdP_2021_2027 mniejszy@0_5x.png

Publikujący: Paulina Dulewicz

15 grudnia 2023

Powrót na początek strony