Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych

3 października 2022

Zielony napis Podlaskie na czarnym tle

Zarządzenie nr 67/2018 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.[1]) w związku z art. 9 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zarządzam, co następuje:

  • 1. 1. Wprowadzam „Procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku” zwaną dalej Procedurą, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zobowiązuję pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do stosowania zasad określonych w Procedurze.

  • 2. 1. Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zostanie zamieszczona na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej UMWP i Wrót Podlasia oraz w punktach kontaktowych i punktach obsługi osób niepełnosprawnych Urzędu.

Procedura zostanie również przetłumaczona w alfabecie Braille'a i będzie dostępna w punktach kontaktowych oraz punktach obsługi osób niepełnosprawnych Urzędu.

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Województwa.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432

 

Koordynator do spraw dostępności: Zbigniew Chrzanowski tel. 573 442 704

koordynator.dostepnosc@wrotapodlasia.pl

Opublikował: Paulina Dulewicz

3 października 2022

Powrót na początek strony