Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

5 października 2022

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażenie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych o których mowa w art. 4 ustawy;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
  • wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego;
  • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, 2021-2027.
Publikujący: Anna Augustynowicz

5 października 2022

Powrót na początek strony