Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

63. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

25 marca 2024

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski poinformował, że obrady odbędą się w najbliższy poniedziałek, 25 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala Nr 115). Początek o godz. 15.

Transmisja obrad dostępna pod linkami:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXI nadzwyczajnej sesji Sejmiku.

4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Sejmiku.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039. /Druk Nr 1173/.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2024./Druk Nr 1174/.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2024. /Druk Nr 1175/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2024-2027”. /Druk Nr 1158/.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2024-2027”. /Druk Nr 1156/.

10. Raport z realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025”
w 2023 roku. /Druk Nr 1157/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przez gminy zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. /Druk Nr 1169/.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin w województwie podlaskim. /Druk Nr 1171/.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego w ramach zadania
pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”. /Druk Nr 1170/.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. /Druk Nr 1168/.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. /Druk Nr 1165/.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. /Druk Nr 1166/.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. /Druk Nr 1167/.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Caritas Diecezji Ełckiej. /Druk Nr 1164/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. /Druk Nr 1163/.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach przedsięwzięcia priorytetowego „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. /Druk Nr 1177/.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. /Druk Nr 1176/.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na wspólną realizację zadania pod nazwą: „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną
nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie”. /Druk Nr 1172/.

23. Przyjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie protestów rolników i rozwiązania trudnej sytuacji w polskim rolnictwie.

24. Przyjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie sprzeciwu wobec objęcia terenu całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska.

25. Informacja w sprawie II Okresowej Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1155/.

26. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2023 r. /Druk Nr 1159/.

27. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1160/.

28. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych
na nie odpowiedziach.

29. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1162/.

30. Wolne wnioski, informacje.

31. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

Opublikował: Małgorzata Sawicka

25 marca 2024

Powrót na początek strony