Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

III sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - 25 czerwca o godz. 15

24 czerwca 2024

Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego / Krzysztof Duszyński

Jak poinformował przewodniczący sejmiku Cezary Cieślukowski posiedzenie zaplanowano na wtorek, 25 czerwca. Obrady odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala Nr 115). Początek o godz. 15.

 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa za 2023 rok:

a) przedstawienie Raportu o stanie województwa za 2023 rok. /Druk Nr 20/,

b) przedstawienie opinii Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego,

c) Debata nad Raportem,

d) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 32/.

5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2023 rok. /Druk Nr 18/.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2023 rok /Druk Nr 33 / oraz w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2023 rok /Druk Nr 34 /:

a) przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2023 rok. /Druk Nr 16/,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za 2023 rok. /Druk Nr 21/,

c) zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego za 2023 rok. /Druk Nr 22/,

d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2023 rok. /Druk Nr 17/,

e) przedstawienie informacji o stanie mienia województwa podlaskiego. /Druk Nr 19/,

f) przedstawienie opinii Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego: Komisji Skarbu i Finansów, Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji, Komisji Zdrowia, Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

g) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie sprawozdania Zarządu Województwa Podlaskiego z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2023 rok /Druk Nr 41/,

h) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 42/,

i) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku nt. przedłożonego przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego,

j) wystąpienia klubowe,

k) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2023 rok. /Druk Nr 33 /,

l) glosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2023 rok. /Druk Nr 34 /.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 2039. /Druk Nr 26/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2024 rok. /Druk Nr 24/.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego. /Druk Nr 25/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu pn. „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2024 ROKU”. /Druk Nr 46/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szepietowo na przebudowę ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Szepietowie. /Druk Nr 29/.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szudziałowo z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo”. /Druk Nr 37/.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego, w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 44/.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. /Druk Nr 40/.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Łomża wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Łomży. /Druk Nr 43 /.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku. /Druk Nr 28/.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. /Druk Nr 30 /.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”. /Druk Nr 23/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego działającej przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. /Druk Nr 6/.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 36/.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji doraźnej do spraw pomocy Ukraińcom. /Druk Nr 45 /.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. współpracy gospodarczej i samorządowej. /Druk Nr 48/.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zorganizowania przystanku kolejowego w Grajewie. /Druk Nr 39/.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Podlaskiego ze stowarzyszeniu Związek Samorządów Polskich. /Druk Nr 47/.

25. Rozpatrzenie informacji Zarządu Województwa w sprawie przedstawienia wizji rozwoju Województwa Podlaskiego w latach 2024-2029.

26. Informacja dotycząca raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2023 roku”. /Druk Nr 38/.

27. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za I kwartał 2024 r. /Druk Nr 27/.

28. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 31/.

29. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych
na nie odpowiedziach.

30. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 35/.

31. Wolne wnioski, informacje.

32. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

 

fot.: Krzysztof Duszyński

Publikujący: Aneta Kursa

24 czerwca 2024

Powrót na początek strony