Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

55. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - 25 września o godz. 14

25 września 2023

Kilku siedzących mężczyzn

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski poinformował, że najbliższe obrady odbędą się 25 września (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1). Początek obrad o godz. 14.

Transmisję można obejrzeć:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Sejmiku.

 4. Przyjęcie protokołu z LIV Nadzwyczajnej sesji Sejmiku.

 5. Informacja dotycząca konkursu AgroLiga 2023.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2022 rok. /Druk Nr 1047/.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039. /Druk Nr 1064/.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. /Druk Nr 1063/.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. /Druk Nr 1054/.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. /Druk Nr 1055/.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2023 roku. /Druk Nr 1061/.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu obowiązywania ponad jeden rok budżetowy umowy z Miastem Białystok na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Miodowa 5 o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”. /Druk Nr 1060/.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do rad społecznych działających w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
  w Suwałkach oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II
  w Suwałkach. /Druk Nr 1045/.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 662 położonej w Suwałkach przy ul. Utrata z jednoczesnym wyłączeniem go z użytkowania. /Druk Nr 1056/.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia odcinków starodroży drogi krajowej nr 61 na terenie powiatu łomżyńskiego, grajewskiego i kolneńskiego kategorii drogi wojewódzkiej. /Druk Nr 1057/.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/293/01 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego. /Druk Nr 1058/.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Klukowo na przebudowę drogi gminnej Nr 108068B w miejscowości Wyszonki – Nagórki wraz z budową mostu przez rzekę Nurzec. /Druk Nr 1066/.

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Siemiatycze. /Druk Nr 1051/.

 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. /Druk Nr 1053/.

 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. /Druk Nr 1059/.

 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku.
  /Druk Nr 1050/.

 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Sokólskiego darowizny nieruchomości położonej w powiecie sokólskim, gm. Nowy Dwór w obrębie Bieniowce oznaczonej jako działki o numerach geod.: 789, 819/1, 925/2, 926/1, 788/5, 305/5 i 791/1 oraz w obrębie Dubaśno oznaczonej jako działka numer geod. 216/2. /Druk 1048/.

 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Rybaki 3, składającej się z działek oznaczonych numerami geod.:10078/6, 10078/7, 10078/10 i 10079/4. /Druk Nr 1052/.

 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1062/.

 25. Informacja w sprawie realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego
  w 2022 r. /Druk Nr 1043/.

 26. Informacja Marszałka Województwa bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 16 czerwca 2023 r. /Druk Nr 1042/.

 27. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za II kwartał 2023 r. /Druk Nr 1049/.

 28. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i udzielonych odpowiedziach w okresie
  od 19 czerwca 2023 roku.

 29. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1065/.

 30. Wolne wnioski, informacje.

 31. Zamknięcie sesji.

 

oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Mateusz Duchnowski

Opublikował: Małgorzata Sawicka

25 września 2023

Powrót na początek strony