Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO” zgłoszenia do 19 sierpnia

15 lipca 2024

Konkurs Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO” / Paulina Dulewicz

W jego ramach wyróżnione zostaną organizacje pozarządowe i współpracujący z nimi wolontariusze za ich działalność na rzecz regionu. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych organizacji działających na terenie województwa podlaskiego oraz promowanie działalności na rzecz dobra wspólnego realizowanego w naszym województwie, a także podkreślenie istoty działalności NGO w lokalnych społecznościach województwa podlaskiego.

Konkurs jest skierowany do członków organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz województwa podlaskiego i jego mieszkańców.

W konkursie mogą brać udział:

- organizacje pozarządowe mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Województwa Podlaskiego.

- osoby fizyczne, wolontariusze pracujący nieodpłatnie na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego

Termin zgłoszeń do 19 sierpnia 2024 r.

O zachowaniu terminu nadesłania lub złożenia zgłoszenia (w formie Formularza konkursowego) decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo podlaskie

Szczególnie wyróżniająca organizacja działająca na terenie województwa podlaskiego, także  promująca działania sektora pozarządowego. Organizacja ciesząca się znaczącym dorobkiem w działalności na rzecz wybranych problemów społecznych, kategorii społecznych, której praca na rzecz dobra wspólnego jest znana i doceniana w szerszym kręgu zainteresowanych działalnością trzeciego sektora .

Kategoria II: Dzieło/projekt.

Inicjatywa, która zasługuje na szczególne uznanie ze względu swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa podlaskiego lub poprawy jakości życia jego mieszkańców, realizowana w sferach pożytku publicznego wskazanych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Kategoria III: Wolontariusz

Szczególnie wyróżniająca się osoba, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz dobra wspólnego w różnych obszarach życia społecznego, poświęcając swoją energię i czas w pracy na rzecz  instytucji i innych osób. Wyróżniająca się pracą na rzecz społeczeństwa w organizacjach pozarządowych i promująca ideę wolontariatu.

Nagroda specjalna: „Skrzydła NGO”.

Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom podejmującym istotne problemy społeczne, lokalne, regionalne ważne dla województwa podlaskiego i jego mieszkańców, które swoją działalnością i postawą udowadniają, że warto być aktywnym i „zmieniać Podlaskie na lepsze”.

Marszałek Województwa Podlaskiego, na wniosek Kapituły lub Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego może wskazać w danym roku inną
lub dodatkową kategorię.

 

Opublikował: Małgorzata Sawicka

15 lipca 2024

Powrót na początek strony