Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs na dyrektora białostockiego CEN

16 lutego 2024

długopisy na teczce

Konkurs na dyrektora białostockiego CEN

Zarząd województwa ogłosił konkurs na dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli (CEN) w Białymstoku. Termin składania ofert: 4 marca br.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738).

Szczegóły konkursu znajdują się w BIP UMWP

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz wskazaniem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku” w terminie do dnia 4 marca 2024 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do urzędu.
Dokumenty, które wpłynął do urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP
oprac., fot.: Paulina Dulewicz

Publikujący: Paulina Dulewicz

16 lutego 2024

Powrót na początek strony