Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Kontynuacja 62. sesji sejmiku

26 lutego 2024

Obrady rozpoczęte 19 lutego będą kontynuowane w najbliższy poniedziałek 26 lutego. Miejsce obrad: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Sala Konferencyjna im. Krzysztofa Jakuba Putry (sala Nr 115). Początek o godz. 16.

Przerwa w obradach sejmiku została ogłoszona w trakcie rozpatrywania punktu 34.

Linki do transmisji:

Podlaskie.eu

iTV Wrota Podlasia

YouTube

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039. /Druk Nr 1135/.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok. /Druk Nr 1134/.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. /Druk Nr 1130/.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Hajnówce, obr. 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 499/12. /Druk Nr 1110/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia Powiatowi Sokólskiemu zgodyna zmianę warunków umowy darowizny na rzecz Powiatu Sokólskiego nieruchomości położonej w Sokółce, w tym na zmianę celu, na który nieruchomość została darowana. /Druk Nr 1111/.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad kształtowania wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1112/.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Augustów z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1117/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Siemiatycze z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1122/.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1120/.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Hajnówka z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1121/.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zambrów z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1123/.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Grajewo z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1118/.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wysokie Mazowieckie z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1115/.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1119/.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sokółka z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru. /Druk Nr 1116/.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. /Druk Nr 1137/.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. /Druk Nr 1138/.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Diecezji Drohiczyńskiej. /Druk Nr 1139/.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie. /Druk Nr 1140/.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach. /Druk Nr 1141/.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Caritas Diecezji Ełckiej. /Druk Nr 1142/.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Klasztorowi Męskiemu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. /Druk Nr 1143/.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Prawosławnej pw. Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. /Druk Nr 1136/.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. /Druk Nr 1124/.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. /Druk Nr 1131/.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa podlaskiego”. /Druk Nr 1133/.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku. /Druk Nr 1125/.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łomży. /Druk Nr 1126/.

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Suwałkach. /Druk Nr 1127/.

33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. /Druk Nr 1128/.

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Lipsk zadań zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 664 w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 664 na terenie gminy Lipsk. /Druk Nr 1129/.

35. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. . /Druk Nr 1144/.

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zagrożenia ze strony nowego GMO czyli NGT. /Druk Nr 1148/- Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO i Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) z dnia 18 listopada 2023 r.

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zagrożenia ze strony nowego GMO czyli NGT. /Druk Nr 1149/- Petycja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka z dnia 18 listopada 2023 r.

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zagrożenia ze strony nowego GMO czyli NGT. /Druk Nr 1150/- Petycja Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka z dnia 15 grudnia 2023 r.

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „STOP NEOKOLONIALIZMOWI” . /Druk Nr 1151/.

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1152/.

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy pracę z Radnym Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1146/.

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1147/.

43. Informacja w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie. /Druk Nr 1132/.

44. Informacja w sprawie II Okresowej Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1145/.

45. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 12 grudnia 2023 r. /Druk Nr 1114/.

46. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 18 grudnia 2023 roku.

47. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2023 roku.

48. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 1113/.

49. Wolne wnioski, informacje.

50. Zamknięcie sesji.

 

 

Projekty uchwał znajdują się w tutaj.

Relacja z pierwszej części obrad znajduje się w materiale 62. sesja sejmiku

 

 

 

 

 

fot.: Mateusz Duchnowski

 

Publikujący: Aneta Kursa

26 lutego 2024

Powrót na początek strony