Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

400 000 zł na realizację projektów w ramach konkursu pn.: „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W ROKU 2024”

6 lutego 2024

Męskie ręce podpisujące dokument

pomoc medyczna Ukrainie

- Wydarzenia i zmiany, których jesteśmy świadkami – rosyjska agresja na Ukrainę, napięte relacje z Białorusią, pandemia Covid-19, sprawiają, że konieczne jest przemodelowanie i aktualizacja prowadzonych polityk, również na szczeblu samorządowym. Musimy na nowo określić nasze priorytety współpracy z zagranicą w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości - mówi marszałek Artur Kosicki.

Dlatego też w dniu 27 listopada 2023 r. Sejmik Województwa Podlaskiego, uchwałą nr LVIII/884/2023 przyjął nowe „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Podlaskiego”.

Dokument ten określa główne cele i geograficzne priorytety współpracy zagranicznej województwa podlaskiego, a także działalność województwa w instytucjach i zrzeszeniach międzynarodowych. Zgodnie z jego zapisami Samorząd Województwa będzie również wspierać działania samorządów lokalnych oraz instytucji pozarządowych w nawiązywaniu partnerskich więzi poprzez wspieranie wymiany gospodarczej, społecznej, kulturalnej, turystycznej, sportowej, oświatowej naukowej oraz inicjowanie wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania demokracji lokalnej.

Społeczności regionalno-lokalne są integralną częścią życia międzynarodowego, stąd aby skutecznie i z korzyścią dla nich realizować zamierzone cele, niezbędne było oddanie głosu samym zainteresowanym. Jesienią 2023 roku, Departament Współpracy Międzynarodowej UMWP opracował i rozesłał do podlaskich gmin i powiatów ankietę dotyczącą współpracy dwustronnej samorządów lokalnych.

Otrzymane zwrotnie odpowiedzi umożliwiły analizę prowadzonej współpracy, określiły bieżące potrzeby, preferowane w przyszłości kierunki współpracy, ale także przedstawiły konkretne oczekiwania w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Oprócz pomocy w znalezieniu partnera zagranicznego oraz w przygotowaniu dokumentów formalizujących współpracę, wskazano szczególną potrzebę wsparcia finansowego realizowanych w przyszłości przedsięwzięć.

- Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Samorząd Województwa Podlaskiego uruchamia pilotażowy konkurs pn.: „WSPARCIE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W ROKU 2024” – informuje Marszałek Artur Kosicki i dodaje - Chcielibyśmy dać tym samym - naszym jednostkom samorządu terytorialnego narzędzia, które będą wspierały ich rozwój, pozwolą na zbliżenie społeczności lokalnych i ich wzajemne poznanie.

https://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/ogloszenia/ogloszenie-o-konkursie-pn-wsparcie-wspolpracy-z-zagranica-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-wojewodztwie-podlaskim/

- Współpraca międzynarodowa jest ważnym instrumentem społeczno-ekonomicznego rozwoju naszego regionu, który wpływa na różne dziedziny gospodarki oraz elementy kultury – podkreśla Marszałek, - a także skutecznie promuje region podnosząc tym samym jego atrakcyjność i konkurencyjność. Zachęcam więc samorządy do korzystania z tej formy wsparcia.

 

INFORMACJA O KONKURSIE 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).

Do składania wniosków w imieniu jednostki samorządu terytorialnego upoważnione są również gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Cele Konkursu:

Celem Konkursu jest wspieranie zaangażowania samorządów lokalnych z Województwa Podlaskiego w realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, w tym w szczególności:

  • wspierających różne formy współpracy międzynarodowej;
  • budujących nowe i wzmacniających już istniejące międzynarodowe partnerstwa samorządowe;
  • służących aktywizacji społeczności lokalnych;
  • promujących Województwo Podlaskie za granicą;
  • promujących dorobek i działalność osób związanych z regionem;
  • służących pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Termin, do którego można składać wnioski

19 lutego 2024 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku). 

Termin realizacji projektów

od 18 marca do 1 grudnia 2024 r.

Miejsce składania wniosków

  1. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć do Departamentu Współpracy Międzynarodowej:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Współpracy Międzynarodowej
M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok

 z dopiskiem na kopercie „Konkurs”

lub

  1. elektronicznie przez: ePUAP: /p7w201lcig/SkrytkaESP.

Zasady finansowania:

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 25 000 zł.

Wkład własny Wnioskodawcy musi stanowić co najmniej 50% łącznych kosztów realizacji projektu.

Maksymalna łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 400 000 zł.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są mailowo za pośrednictwem skrzynki: konkurs.dwm@podlaskie.eu.

autor tekstu: Departament Współpracy Międzynarodowej

Dokumenty do pobrania:

Opublikował: Krystian Guzewicz

6 lutego 2024

Powrót na początek strony