Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkursy KRUS dla dzieci: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

19 marca 2024

Plakat wydarzenia

Wykonanie pracy plastycznej lub ułożenie rymowanki. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w dwóch ogólnopolskich konkursach o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Pierwsza z propozycji to kolejna już edycja konkursu plastycznego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału). Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.

W tym konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z obszarów wiejskich. Jest on podzielony na etapy wojewódzki i centralny. Specjalna komisja będzie oceniała nadesłane prace w kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zwycięskie prace etapu wojewódzkiego będą reprezentować region w eliminacjach centralnych. Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się przed zakończeniem roku szkolnego 2023/2024.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe lub na stronie konkursu.

Z kolei drugie przedsięwzięcie to V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Do udziału w Konkursie zaproszone są dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/ opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 22.03.2024 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres oddziału regionalnego KRUS, w którym ubezpieczeniu podlega rodzic/ opiekun prawny dziecka.

Autorzy 3 najlepszych prac etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, a ich rymowanki zostaną poddane ocenie na etapie centralnym. 

Podsumowanie etapu wojewódzkiego zaplanowane jest na maj bieżącego roku.

Z 48 rymowanek, które wejdą do finału Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych. Dla autorów tych prac przewidziano nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. 

Szczegóły dotyczące obu konkursów, w tym regulaminy i materiały pomocnicze są dostępne na stronie internetowej.

Publikujący: Dawid Korpacz

19 marca 2024

Powrót na początek strony