Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Otwarty konkurs ofert na ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

25 stycznia 2023

Ekologia i ochrona zwierząt

Jego celem jest promocja wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego w gospodarstwach rolnych, ogrodach warzywnych, przydomowych sadach oraz w pszczelarstwie. Pula konkursu to 90 tys. zł, a wnioski (za pośrednictwem platformy witkac.pl) można składać od 1 do 24 lutego br.

Konkurs dotyczy działań na rzecz:

  1. Upowszechniania, promowania i wspierania rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego na obszarach województwa m.in. w gospodarstwach rolnych, ogrodach warzywnych, przydomowych sadach oraz w pasiekach.
  2. Organizacji akcji promocyjno-informacyjnych, edukacyjnych w tym: szkoleń, prelekcji oraz wizyt studyjnych na temat rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz pszczelarstwa.
  3. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dotyczących zarządzania glebą i uprawami w ogrodach, gospodarstwach, np.: przygotowanie stanowiska pod uprawy rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego, zakładanie upraw, nasadzanie, pielęgnacja, walka ze szkodnikami środkami pochodzenia naturalnego, nasadzanie drzew i krzewów w tym roślin miododajnych sprzyjających owadom zapylającym.
  4. Rozwijania umiejętności planistycznych potrzebnych do założenia, organizacji i prowadzenia bioróżnorodnego ogrodu, gospodarstwa z wykorzystaniem zero waste, praktyki retencji wody i zarządzania obiegiem materii organicznej.
  5. Działania upowszechniające zwiększenie rozpoznawalności i konsumpcji produktów wyhodowanych, wytworzonych w ogrodach warzywnych, gospodarstwach, sadach i pasiekach.

Wnioskowana maksymalna kwota dotacji może wynieść nie więcej niż 45 tys. zł i nie może przekraczać 95 proc. całkowitej wartości zadania. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 5 proc. całkowitej wartości zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić, co najmniej 1 proc. całkowitej wartości zadania.

Przedsięwzięcia konkursowe należy zrealizować od 26 kwietnia do 30 września 2023 r.

Formularz oferty konkursowej dostępny będzie w serwisie witkac.pl i będzie zgodny ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Z budżetu Województwa Podlaskiego mogą być pokryte następujące koszty:

Koszty merytoryczne – dotyczące działań bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów zadania oraz dotyczące jego beneficjentów np. prowadzenie szkoleń, wykładów, badań i analiz itd. Przykładowe koszty: wynagrodzenia ekspertów, specjalistów realizujących zadania (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby  w realizację projektu), wynagrodzenia innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby realizacji działań merytorycznych w ramach projektu, wydatki  związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania np. materiały szkoleniowe, wynajem sal, zakup urządzeń lub sprzętów niezbędnych dla beneficjentów np. do prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań czy szkoleń, odzież o ile jest ona niezbędna do realizacji zadania, przejazdy beneficjentów, nagrody rzeczowe dla beneficjentów w konkursach (z wyłączeniem dyplomów, statuetek, medali itp.).

Koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne dotyczą działań związanych z obsługą administracyjną projektu – są to koszty niezwiązane bezpośrednio z beneficjentami zadania, lecz niezbędne do jego prawidłowego przeprowadzenia np. koordynacja projektu, wykonanie prac administracyjnych w tym księgowych, opłaty pocztowe, opłaty za przelewy bankowe itp. do wysokości 1 5proc. dotacji.

 

W 2021 r na realizację zadań w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z budżetu województwa przeznaczono 50 tys. zł i tyle samo w roku 2022.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w załączeniu.  

oprac. Aneta Kursa 

 

 

 

Publikujący: Aneta Kursa

25 stycznia 2023

Powrót na początek strony