Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dla nauczycieli

4 października 2022

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również nauczycielom będącym na emeryturze, rencie bądź posiadającym nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Świadczenie może być przyznane raz w roku kalendarzowym i w związku z:

 • przewlekłą chorobą nauczyciela;
 • poniesionymi kosztami zakupu leków, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego;
 • długotrwałym leczeniem specjalistycznym, leczeniem uzdrowiskowym;
 • koniecznością korzystania z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku wraz z oświadczeniem o ochronie danych osobowych w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

Wnioski złożone w terminie do 15 marca, zostaną rozpatrzone do  końca kwietnia danego roku, a złożone w terminie do 15 października zostaną rozpatrzone do końca listopada danego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione najwcześniej na 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku;
 • imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia dotyczące bieżącego roku kalendarzowego;

Decyzję o przyznaniu oraz wysokości pomocy finansowej podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

Środki na wypłatę świadczeń przekazywane będą w terminie 14 dni od dnia ich przyznania.

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciele kontraktowi, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego, mogą ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

O awans zawodowy może ubiegać się nauczyciel spełniający następujące warunki:

1. Posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

2. Odbył staż zakończony co najmniej dobrą oceną pracy.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których odbywał staż,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia sprawozdania z realizacji tego planu,
 • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy. 

3. Kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

4. Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres.

Termin składania wniosku:

 • nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
 • nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Decyzję administracyjną w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego wydaje Marszałek Województwa Podlaskiego po zdaniu przez nauczyciela egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Akty prawne dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Publikujący: Paulina Dulewicz

4 października 2022

Powrót na początek strony