Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia mających swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego

11 maja 2023

1. Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia mającej swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

2. Osoba fizyczna i osoba prawna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

 • aktem założycielskim;
 • statutem zgodnym z przepisami prawa;
 •  dokumentami poświadczającymi to, że placówka doskonalenia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • decyzją Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu wstępnej akredytacji.

3. Wpis do ewidencji obejmuje następujące dane:

 •  imię i nazwisko osoby fizycznej, która będzie prowadziła niepubliczną placówkę doskonalenia, i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej, która będzie prowadziła niepubliczną placówkę doskonalenia, i adres jej siedziby;
 • nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
 • adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
 • określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia;
 • datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia.

4. Samorząd Województwa Podlaskiego dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis oraz z urzędu doręcza osobie fizycznej lub osobie prawnej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

5.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 •  oznaczenie samorządu województwa, który dokonał wpisu do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia;
 •  datę i numer wpisu do ewidencji;
 • imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;
 • nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
 • adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
 • określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia.

6. Samorząd Województwa Podlaskiego w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o wpis nie zawiera dokumentów, o których mowa w pkt 2, lub danych, o których mowa w pkt 3, i mimo wezwania nie został uzupełniony.

7.
Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest obowiązany zgłosić Samorządowi Województwa Podlaskiego zmiany danych objętych wpisem do ewidencji, o których mowa w pkt 3, powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Przepisy zawarte w pkt. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

8.
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej;
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 •  zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy;
 • likwidacji niepublicznej placówki doskonalenia, która zrealizowała program naprawczy, ale Podlaski Kurator Oświaty stwierdzi w wyniku przeprowadzonej oceny niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

9. Wpis do ewidencji podlega także wykreśleniu na wniosek organu prowadzącego niepubliczną placówkę doskonalenia, po zakończeniu realizacji rozpoczętych w tej placówce form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.

10.
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w tej decyzji, i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.

Dane dotyczące Ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego udostępnia się na wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018, poz. 29).

Podstawa prawna: § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz.2738).

Więcej informacji:
Joanna Berg
tel. 85 66 54 187
joanna.berg@podlaskie.eu

Opublikował: Paulina Dulewicz

11 maja 2023

Powrót na początek strony