Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Realizacja zadań oświatowych

4 października 2022

Przepis art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawianie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny w terminie do 31 października.

Informacja ta ma również komunikować o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ma to na celu kontrolę społeczną lokalnej polityki oświatowej, a także umożliwienie debaty publicznej nad wprowadzanymi zmianami i ich efektami.

Dane liczbowe wykorzystane do przygotowania raportu pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej oraz danych przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży oraz danych uzyskanych od szkoły i placówek, dla których Samorząd Województwa Podlaskiego jest organem prowadzącym.

Publikujący: Małgorzata Sawicka

4 października 2022

Powrót na początek strony